Tentor
Tid Kurskod Kurs/provkod Prov Undervisningstyp Studentgrupp Lokal Kommentar Ändrad
v 2 Fre 2022-01-14 v 2
8 - 13 FMAA05, FMAB70 FMAA05-0208, FMAA05-0419, FMAB70-0120, FMAB70-0121 Delkurs B2, Skriftlig tentamen Tentamen B1, BI1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Kårhusets Gasquesal, MA 10, Hela, MA 8, Hela, MA 9, Hela, Vic:1-HELA, Vic:2-HELA, Vic:3-HELA Efter efternamn: A-J Victoriastadion K-O MA:10 P-Sta MA:9 Ste-Te MA:8 Th-Ö Gasquesalen 2022-03-11 06:42
v 17 Tors 2022-04-28 v 17
8 - 13 FMAA05, FMAB70 FMAA05-0208, FMAA05-0419, FMAB70-0120, FMAB70-0121 Delkurs B2, Skriftlig tentamen Omtentamen B1, BI1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10, Hela, MA 9, Hela 2022-05-10 16:04
v 33 Tis 2022-08-16 v 33
8 - 13 FMAA05, FMAB70 FMAA05-0208, FMAA05-0419, FMAB70-0120, FMAB70-0121 Delkurs B2, Skriftlig tentamen Omtentamen B1, BI1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 9A-E 2021-05-03 13:56