Time Course Room Teacher Module Teaching activity Info
w45, 2020 
Mon2/11 13:00 - 15:00 FS1409 via Zoom Klas Nyberg Fashion as an Industry Lecture Lecture 1
w46, 2020 
Mon9/11 13:00 - 15:00 FS1409 via Zoom Klas Nyberg Fashion as an Industry Lecture Lecture 2
w47, 2020 
Mon16/11 13:00 - 15:00 FS1409 via Zoom Klas Nyberg Fashion as an Industry Lecture Lecture 3
w48, 2020 
Mon23/11 13:00 - 15:00 FS1409 via Zoom Klas Nyberg Fashion as an Industry Lecture Lecture 4
w49, 2020 
Mon30/11 13:00 - 15:00 FS1409 via Zoom Klas Nyberg Fashion as an Industry Lecture Lecture 5
w50, 2020 
Mon7/12 12:00 - 14:00 FS1409 via Zoom Klas Nyberg Fashion as an Industry Lecture Lecture 6
w51, 2020 
Wed16/12 12:00 - 14:00 FS1409 via Zoom Klas Nyberg Fashion as an Industry Lecture Lecture 7
w52, 2020 
Mon21/12 13:00 - 15:00 FS1409 via Zoom Klas Nyberg Fashion as an Industry Lecture Lecture 8
w1, 2021 
Mon4/1 12:00 - 14:00 FS1409 via Zoom Klas Nyberg Fashion as an Industry Lecture Lecture 9
17:00 - 17:15 FS1409 Klas Nyberg Fashion as an Industry Take-home exam Home examination published on Athena
w2, 2021 
Fri15/1 17:00 - 17:15 FS1409 Klas Nyberg Fashion as an Industry Take-home exam Deadline take-home exam
KurskodEngelskt namn