2019-03-01 - 2019-06-04   Statistical Computation, ST743A Customize Subscribe
Statistical Computation
Time Course Room Building Teacher Course part Activity Information
w13, 2019 
Wed27/3 14:00 - 17:00 ST743A B705 Södra huset hus B Frank Miller Lecture L1
Fri29/3 09:00 - 12:00 ST743A B319 Södra huset hus B Computer session C1
13:00 - 15:00 ST743A B705 Södra huset hus B Frank Miller Lecture L2
w14, 2019 
Mon1/4 13:00 - 16:00 ST743A B705 Södra huset hus B Lecture L3
Wed3/4 13:00 - 16:00 ST743A B319 Södra huset hus B Computer session C2
Thu4/4 13:00 - 16:00 ST743A B705 Södra huset hus B Lecture L4
w15, 2019 
Tue9/4 09:00 - 12:00 ST743A B705 Södra huset hus B Lecture L5
Fri12/4 13:00 - 16:00 ST743A B319 Södra huset hus B Computer session C3
w16, 2019 
Tue16/4 13:00 - 16:00 ST743A B705 Södra huset hus B Lecture L6
w17, 2019 
Fri26/4 13:00 - 16:00 ST743A B705 Södra huset hus B Lecture L7
16:00 - 18:00 ST743A B319 Södra huset hus B Other
w18, 2019 
Mon29/4 09:00 - 12:00 ST743A B319 Södra huset hus B Computer session C4
Thu2/5 10:00 - 15:00 ST743A B319 Södra huset hus B Statistical Computation Written examination Mandatory registration for exam
w23, 2019 
Tue4/6 10:00 - 15:00 ST743A B319 Södra huset hus B Statistical Computation Re-Examination Mandatory registration for exam

 
Computer session
 
Lecture
 
Re-Examination
 
Written examination