Subscribe
 
Go to previous month
Sep  
Go to next month

Time
w12 Thu 2020-03-19 w12
08:00 - 13:00 107726, KMBF01, KMBF01-0116, KMBF10, KMBF10-0219, Kår:125, T-B4-l, T-B4-lm, T-B4-mb, T-B4-pt, T-K4-l, T-MLIV1, T-W2, Tentamen
w16 Fri 2020-04-17 w16
08:00 - 13:00 107726, KBKA05, KBKA05-0108, KBKF01, KBKF01-0117, KC:H, KC:I, KMBA01, KMBA01-0117, KMBF01, KMBF01-0116, KMBF05, KMBF05-0117, KMBF10, KMBF10-0219, KMBN05, KMBN05-0117, Omtenta, T-B2, T-B3, T-B4-l, T-B4-lm, T-B4-mb, T-B4-pt, T-K2, T-K4-l, T-MBIO1, T-MBIO2, T-MLIV1, T-W2
w35 Tue 2020-08-25 w35
08:00 - 13:00 107726, KBKA05, KBKA05-0108, KBKF01, KBKF01-0117, KC:H, KC:I, KMBA01, KMBA01-0117, KMBF01, KMBF01-0116, KMBF05, KMBF05-0117, KMBF10, KMBF10-0219, KMBN05, KMBN05-0117, Omtenta, T-B2, T-B3, T-B4-l, T-B4-lm, T-B4-mb, T-B4-pt, T-K2, T-K4-l, T-MBIO1, T-MBIO2, T-MLIV1, T-W2