Subscribe
 
Go to previous month
Sep  
Go to next month

Time
w3 Fri 2020-01-17 w3
14:00 - 19:00 107745, DC:Shö, KLGN20, KLGN20-0119, T-B4-lm, T-K5-p, T-MLIV1, Tentamen
w16 Tue 2020-04-14 w16
08:00 - 13:00 107745, KC:K, KLGA01, KLGA01-0118, KLGN20, KLGN20-0119, Omtenta, T-B1, T-B4-lm, T-K5-p, T-MLIV1
w34 Tue 2020-08-18 w34
08:00 - 13:00 107745, KC:K, KLGA01, KLGA01-0118, KLGN20, KLGN20-0119, Omtenta, T-B1, T-B4-lm, T-K5-p, T-MLIV1