Tid
BiblUnd 
v 3 Ons 2016-01-20 v 3
08:00 - 10:00 253099, Ed:132, PSYK11-1301, PSYK11-16V
10:00 - 12:00 253099, Ed:132, PSYK11-1301, PSYK11-16V
Deadline 
v 34 Sön 2016-08-28 v 34
23:45 - 00:00 253099, PSYB15, PSYB15-16H, PSYB24, PSYB24-16H, PSYD11, PSYD11-16H, PSYD21, PSYD21-16H, PSYD31, PSYD31-16H, PSYD43, PSYD43-16H, PSYD52, PSYD52-16H, PSYD62, PSYD62-16H, PSYE17, PSYE17-16H, PSYE26, PSYE26-16H, PSYK11-16H
Exam 
v 22 Mån 2016-05-30 v 22
08:00 - 17:00 253099, HusP:206, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 17:00 253099, HusR:144, PSYK11-1305, PSYK11-16V
  Tis 2016-05-31
08:00 - 17:00 253099, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 17:00 253099, HusP:206, PSYK11-1305, PSYK11-16V
  Ons 2016-06-01
08:00 - 18:00 253099, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 18:00 253099, HusM:123, PSYK11-1305, PSYK11-16V
  Tors 2016-06-02
08:00 - 18:00 253099, HusM:109, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 18:00 253099, HusM:123, PSYK11-1305, PSYK11-16V
v 34 Fre 2016-08-26 v 34
08:00 - 18:00 253099, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
Frågestund 
v 12 Mån 2016-03-21 v 12
10:00 - 12:00 253099, HusR:236, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, psyc-ork, psyk-mbm
Förel 
v 8 Mån 2016-02-22 v 8
10:00 - 12:00 253099, HusM:128, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
  Ons 2016-02-24
10:00 - 12:00 253099, Ed:129-hela, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
v 9 Mån 2016-02-29 v 9
10:00 - 12:00 253099, HusM:128, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork
  Ons 2016-03-02
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork
Inlämn 
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
11:30 - 12:00 253099, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
v 21 Mån 2016-05-23 v 21
08:30 - 09:00 253099, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
Introduktion 
v 3 Mån 2016-01-18 v 3
09:00 - 10:00 253099, Ed:131, PSYK11-1301, PSYK11-16V, mphy-eps, psyc-gph, psyk-mbm
v 7 Fre 2016-02-19 v 7
13:00 - 15:00 253099, Ed:129-hela, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
Lektion 
v 3 Tors 2016-01-21 v 3
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyk-mbm
v 4 Tis 2016-01-26 v 4
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
  Ons 2016-01-27
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
  Tors 2016-01-28
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
  Fre 2016-01-29
08:00 - 10:00 253099, Ed:131, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
v 5 Tis 2016-02-02 v 5
13:00 - 15:00 253099, HusM:128, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
  Ons 2016-02-03
10:00 - 12:00 253099, Ed:129-hela, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
  Tors 2016-02-04
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
  Fre 2016-02-05
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
v 6 Mån 2016-02-08 v 6
08:00 - 10:00 253099, HusP:202, PSYK11-1301, PSYK11-16V.01, psyc-ans
10:00 - 12:00 253099, HusP:202, PSYK11-1301, PSYK11-16V.02, psyc-ans
13:00 - 15:00 253099, HusP:202, PSYK11-1301, PSYK11-16V.03, psyc-ans
15:00 - 17:00 253099, HusP:202, PSYK11-1301, PSYK11-16V.04, psyc-ans
  Tis 2016-02-09
13:00 - 15:00 253099, Ed:129-hela, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
  Tors 2016-02-11
13:00 - 15:00 253099, HusR:144, PSYK11-1301, PSYK11-16V, mphy-eps
v 10 Mån 2016-03-07 v 10
10:00 - 12:00 253099, HusR:236, PSYK11-1303, PSYK11-16V, mphy-eps
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyk-mbm
  Ons 2016-03-09
10:00 - 12:00 253099, HusR:236, PSYK11-1305, PSYK11-16V, psyk-mbm
v 14 Ons 2016-04-06 v 14
12:00 - 13:00 253099, HusR:236, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
v 19 Tis 2016-05-10 v 19
12:00 - 13:00 253099, HusP:115, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
Omtenta 
v 13 Lör 2016-04-02 v 13
09:00 - 13:00 253099, PSYK11-1301, PSYK11-16V
v 18 Lör 2016-05-07 v 18
09:00 - 13:00 253099, PSYK11-1303, PSYK11-16V
Sem 
v 5 Mån 2016-02-01 v 5
08:00 - 10:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.01, psyc-ans
10:00 - 12:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.02, psyc-ans
13:00 - 15:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.03, psyc-ans
15:00 - 17:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.04, psyc-ans
v 6 Fre 2016-02-12 v 6
08:00 - 10:00 253099, HusP:202, PSYK11-1301, PSYK11-16V.01, psyc-adf
10:00 - 12:00 253099, HusP:209, PSYK11-1301, PSYK11-16V.02, psyc-adf
13:00 - 15:00 253099, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.03, psyc-adf
15:00 - 17:00 253099, HusP:202, PSYK11-1301, PSYK11-16V.04, psyc-adf
v 9 Tors 2016-03-03 v 9
13:00 - 16:00 253099, Ed:131, PSYK11-1305, PSYK11-16V
v 17 Ons 2016-04-27 v 17
13:00 - 16:00 253099, HusR:236, PSYK11-1305, PSYK11-16V
Temadag 
v 9 Ons 2016-03-02 v 9
11:00 - 15:00 253099, PSYK11-16V
Tentamen 
v 7 Tors 2016-02-18 v 7
14:00 - 18:00 253099, PSYK11-1301, PSYK11-16V
v 13 Tis 2016-03-29 v 13
14:00 - 18:00 253099, PSYK11-1303, PSYK11-16V
Övn 
v 8 Tis 2016-02-23 v 8
08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-gph
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-gph
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-gph
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-gph
  Tors 2016-02-25
08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-gph
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-gph
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-gph
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-gph
v 9 Tis 2016-03-01 v 9
08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-ork
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-ork
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-ork
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-ork
  Fre 2016-03-04
08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-ork
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-ork
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-ork
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-ork
v 10 Tis 2016-03-08 v 10
08:00 - 10:00 253099, HusP:209, PSYK11-1303, PSYK11-16V.01, psyk-mbm
10:00 - 12:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, HusP:209, PSYK11-1303, PSYK11-16V.02, psyk-mbm
13:00 - 15:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:203, HusP:209, PSYK11-1303, PSYK11-16V.03, psyk-mbm
  Tors 2016-03-10
08:00 - 10:00 253099, HusP:202, PSYK11-1303, PSYK11-16V.01, psyk-mbm
10:00 - 12:00 253099, HusP:115, HusP:202, PSYK11-1303, PSYK11-16V.02, psyk-mbm
13:00 - 15:00 253099, HusP:115, HusP:202, PSYK11-1303, PSYK11-16V.03, psyk-mbm