Tid
PSYK11-15H.1 
v 8 Ti 2016-02-23 v 8
08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
  To 2016-02-25
08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
v 9 Ti 2016-03-01 v 9
08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
  Fr 2016-03-04
08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
PSYK11-15H.2 
v 8 Ti 2016-02-23 v 8
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
  To 2016-02-25
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
v 9 Ti 2016-03-01 v 9
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
  Fr 2016-03-04
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
PSYK11-15H.3 
v 8 Ti 2016-02-23 v 8
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
  To 2016-02-25
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
v 9 Ti 2016-03-01 v 9
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
  Fr 2016-03-04
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
PSYK11-15H.4 
v 8 Ti 2016-02-23 v 8
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
  To 2016-02-25
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
v 9 Ti 2016-03-01 v 9
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
  Fr 2016-03-04
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
PSYK11-16V.01 
v 5 Må 2016-02-01 v 5
08:00 - 10:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, Sem, psyc-ans
v 6 Må 2016-02-08 v 6
08:00 - 10:00 253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, psyc-ans
  Fr 2016-02-12
08:00 - 10:00 253099, HusP:202, PSYK11-1301, Sem, psyc-adf
v 10 Ti 2016-03-08 v 10
08:00 - 10:00 253099, HusP:209, PSYK11-1303, psyk-mbm, Övn
  To 2016-03-10
08:00 - 10:00 253099, HusP:202, PSYK11-1303, psyk-mbm, Övn
PSYK11-16V.02 
v 5 Må 2016-02-01 v 5
10:00 - 12:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, Sem, psyc-ans
v 6 Må 2016-02-08 v 6
10:00 - 12:00 253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, psyc-ans
  Fr 2016-02-12
10:00 - 12:00 253099, HusP:209, PSYK11-1301, Sem, psyc-adf
v 10 Ti 2016-03-08 v 10
10:00 - 12:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, HusP:209, PSYK11-1303, psyk-mbm, Övn
  To 2016-03-10
10:00 - 12:00 253099, HusP:115, HusP:202, PSYK11-1303, psyk-mbm, Övn
PSYK11-16V.03 
v 5 Må 2016-02-01 v 5
13:00 - 15:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, Sem, psyc-ans
v 6 Må 2016-02-08 v 6
13:00 - 15:00 253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, psyc-ans
  Fr 2016-02-12
13:00 - 15:00 253099, HusP:008, PSYK11-1301, Sem, psyc-adf
v 10 Ti 2016-03-08 v 10
13:00 - 15:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:203, HusP:209, PSYK11-1303, psyk-mbm, Övn
  To 2016-03-10
13:00 - 15:00 253099, HusP:115, HusP:202, PSYK11-1303, psyk-mbm, Övn
PSYK11-16V.04 
v 5 Må 2016-02-01 v 5
15:00 - 17:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, Sem, psyc-ans
v 6 Må 2016-02-08 v 6
15:00 - 17:00 253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, psyc-ans
  Fr 2016-02-12
15:00 - 17:00 253099, HusP:202, PSYK11-1301, Sem, psyc-adf
--- 
v 3 Må 2016-01-18 v 3
09:00 - 10:00 253099, Ed:131, Introduktion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, mphy-eps, psyc-gph, psyk-mbm
  On 2016-01-20
08:00 - 10:00 253099, BiblUnd, Ed:132, PSYK11-1301, PSYK11-16V
10:00 - 12:00 253099, BiblUnd, Ed:132, PSYK11-1301, PSYK11-16V
  To 2016-01-21
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyk-mbm
v 4 Ti 2016-01-26 v 4
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
  On 2016-01-27
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
  To 2016-01-28
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
  Fr 2016-01-29
08:00 - 10:00 253099, Ed:131, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
v 5 Ti 2016-02-02 v 5
13:00 - 15:00 253099, HusM:128, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
  On 2016-02-03
10:00 - 12:00 253099, Ed:129-hela, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
  To 2016-02-04
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
  Fr 2016-02-05
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
v 6 Ti 2016-02-09 v 6
13:00 - 15:00 253099, Ed:129-hela, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
  To 2016-02-11
13:00 - 15:00 253099, HusR:144, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, mphy-eps
v 7 To 2016-02-18 v 7
14:00 - 18:00 253099, PSYK11-1301, PSYK11-16V, Tentamen
  Fr 2016-02-19
13:00 - 15:00 253099, Ed:129-hela, Introduktion, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
v 8 Må 2016-02-22 v 8
10:00 - 12:00 253099, Förel, HusM:128, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
  On 2016-02-24
10:00 - 12:00 253099, Ed:129-hela, Förel, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
v 9 Må 2016-02-29 v 9
10:00 - 12:00 253099, Förel, HusM:128, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork
  On 2016-03-02
11:00 - 15:00 253099, PSYK11-16V, Temadag
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusR:236, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork
  To 2016-03-03
13:00 - 16:00 253099, Ed:131, PSYK11-1305, PSYK11-16V, Sem
v 10 Må 2016-03-07 v 10
10:00 - 12:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1303, PSYK11-16V, mphy-eps
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyk-mbm
  On 2016-03-09
10:00 - 12:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1305, PSYK11-16V, psyk-mbm
v 12 Må 2016-03-21 v 12
10:00 - 12:00 253099, Frågestund, HusR:236, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, psyc-ork, psyk-mbm
v 13 Ti 2016-03-29 v 13
14:00 - 18:00 253099, PSYK11-1303, PSYK11-16V, Tentamen
  Lö 2016-04-02
09:00 - 13:00 253099, Omtenta, PSYK11-1301, PSYK11-16V
v 14 On 2016-04-06 v 14
12:00 - 13:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
v 17 On 2016-04-27 v 17
13:00 - 16:00 253099, HusR:236, PSYK11-1305, PSYK11-16V, Sem
v 18 Lö 2016-05-07 v 18
09:00 - 13:00 253099, Omtenta, PSYK11-1303, PSYK11-16V
v 19 Ti 2016-05-10 v 19
11:30 - 12:00 253099, Inlämn, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
12:00 - 13:00 253099, HusP:115, Lektion, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
v 21 Må 2016-05-23 v 21
08:30 - 09:00 253099, Inlämn, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
v 22 Må 2016-05-30 v 22
08:00 - 17:00 253099, Exam, HusP:206, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 17:00 253099, Exam, HusR:144, PSYK11-1305, PSYK11-16V
  Ti 2016-05-31
08:00 - 17:00 253099, Exam, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 17:00 253099, Exam, HusP:206, PSYK11-1305, PSYK11-16V
  On 2016-06-01
08:00 - 18:00 253099, Exam, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 18:00 253099, Exam, HusM:123, PSYK11-1305, PSYK11-16V
  To 2016-06-02
08:00 - 18:00 253099, Exam, HusM:109, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 18:00 253099, Exam, HusM:123, PSYK11-1305, PSYK11-16V
v 34 Fr 2016-08-26 v 34
08:00 - 18:00 253099, Exam, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
  Sö 2016-08-28
23:45 - 00:00 253099, Deadline, PSYB15, PSYB15-16H, PSYB24, PSYB24-16H, PSYD11, PSYD11-16H, PSYD21, PSYD21-16H, PSYD31, PSYD31-16H, PSYD43, PSYD43-16H, PSYD52, PSYD52-16H, PSYD62, PSYD62-16H, PSYE17, PSYE17-16H, PSYE26, PSYE26-16H, PSYK11-16H
 
Sem