Tid
v 3, 2016 
18/1 09:00 - 10:00 253099, Ed:131, Introduktion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, mphy-eps, psyc-gph, psyk-mbm
On20/1 08:00 - 10:00 253099, BiblUnd, Ed:132, PSYK11-1301, PSYK11-16V
10:00 - 12:00 253099, BiblUnd, Ed:132, PSYK11-1301, PSYK11-16V
To21/1 13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyk-mbm
v 4, 2016 
Ti26/1 13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
On27/1 13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
To28/1 13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
Fr29/1 08:00 - 10:00 253099, Ed:131, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
v 5, 2016 
1/2 08:00 - 10:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.01, Sem, psyc-ans
10:00 - 12:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.02, Sem, psyc-ans
13:00 - 15:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.03, Sem, psyc-ans
15:00 - 17:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.04, Sem, psyc-ans
Ti2/2 13:00 - 15:00 253099, HusM:128, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
On3/2 10:00 - 12:00 253099, Ed:129-hela, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-ans
To4/2 13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
Fr5/2 13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
v 6, 2016 
8/2 08:00 - 10:00 253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V.01, psyc-ans
10:00 - 12:00 253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V.02, psyc-ans
13:00 - 15:00 253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V.03, psyc-ans
15:00 - 17:00 253099, HusP:202, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V.04, psyc-ans
Ti9/2 13:00 - 15:00 253099, Ed:129-hela, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, psyc-adf
To11/2 13:00 - 15:00 253099, HusR:144, Lektion, PSYK11-1301, PSYK11-16V, mphy-eps
Fr12/2 08:00 - 10:00 253099, HusP:202, PSYK11-1301, PSYK11-16V.01, Sem, psyc-adf
10:00 - 12:00 253099, HusP:209, PSYK11-1301, PSYK11-16V.02, Sem, psyc-adf
13:00 - 15:00 253099, HusP:008, PSYK11-1301, PSYK11-16V.03, Sem, psyc-adf
15:00 - 17:00 253099, HusP:202, PSYK11-1301, PSYK11-16V.04, Sem, psyc-adf
v 7, 2016 
To18/2 14:00 - 18:00 253099, PSYK11-1301, PSYK11-16V, Tentamen
Fr19/2 13:00 - 15:00 253099, Ed:129-hela, Introduktion, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
v 8, 2016 
22/2 10:00 - 12:00 253099, Förel, HusM:128, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
Ti23/2 08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
On24/2 10:00 - 12:00 253099, Ed:129-hela, Förel, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph
To25/2 08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-gph, Övn
v 9, 2016 
29/2 10:00 - 12:00 253099, Förel, HusM:128, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork
Ti1/3 08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
On2/3 11:00 - 15:00 253099, PSYK11-16V, Temadag
13:00 - 15:00 253099, Förel, HusR:236, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-ork
To3/3 13:00 - 16:00 253099, Ed:131, PSYK11-1305, PSYK11-16V, Sem
Fr4/3 08:00 - 10:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.1, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
10:00 - 12:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.2, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
13:00 - 15:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.3, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
15:00 - 17:00 253099, HusP:204, PSYK11-1303, PSYK11-15H.4, PSYK11-16V, psyc-ork, Övn
v 10, 2016 
7/3 10:00 - 12:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1303, PSYK11-16V, mphy-eps
13:00 - 15:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyk-mbm
Ti8/3 08:00 - 10:00 253099, HusP:209, PSYK11-1303, PSYK11-16V.01, psyk-mbm, Övn
10:00 - 12:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:008, HusP:209, PSYK11-1303, PSYK11-16V.02, psyk-mbm, Övn
13:00 - 15:00 253099, HusP:006, HusP:007, HusP:203, HusP:209, PSYK11-1303, PSYK11-16V.03, psyk-mbm, Övn
On9/3 10:00 - 12:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1305, PSYK11-16V, psyk-mbm
To10/3 08:00 - 10:00 253099, HusP:202, PSYK11-1303, PSYK11-16V.01, psyk-mbm, Övn
10:00 - 12:00 253099, HusP:115, HusP:202, PSYK11-1303, PSYK11-16V.02, psyk-mbm, Övn
13:00 - 15:00 253099, HusP:115, HusP:202, PSYK11-1303, PSYK11-16V.03, psyk-mbm, Övn
v 12, 2016 
21/3 10:00 - 12:00 253099, Frågestund, HusR:236, PSYK11-1303, PSYK11-16V, psyc-gph, psyc-ork, psyk-mbm
v 13, 2016 
Ti29/3 14:00 - 18:00 253099, PSYK11-1303, PSYK11-16V, Tentamen
2/4 09:00 - 13:00 253099, Omtenta, PSYK11-1301, PSYK11-16V
v 14, 2016 
On6/4 12:00 - 13:00 253099, HusR:236, Lektion, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
v 17, 2016 
On27/4 13:00 - 16:00 253099, HusR:236, PSYK11-1305, PSYK11-16V, Sem
v 18, 2016 
7/5 09:00 - 13:00 253099, Omtenta, PSYK11-1303, PSYK11-16V
v 19, 2016 
Ti10/5 11:30 - 12:00 253099, Inlämn, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
12:00 - 13:00 253099, HusP:115, Lektion, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
v 21, 2016 
23/5 08:30 - 09:00 253099, Inlämn, PSYK11-1305, PSYK11-16V, mphy-eps
v 22, 2016 
30/5 08:00 - 17:00 253099, Exam, HusP:206, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 17:00 253099, Exam, HusR:144, PSYK11-1305, PSYK11-16V
Ti31/5 08:00 - 17:00 253099, Exam, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 17:00 253099, Exam, HusP:206, PSYK11-1305, PSYK11-16V
On1/6 08:00 - 18:00 253099, Exam, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 18:00 253099, Exam, HusM:123, PSYK11-1305, PSYK11-16V
To2/6 08:00 - 18:00 253099, Exam, HusM:109, PSYK11-1305, PSYK11-16V
08:00 - 18:00 253099, Exam, HusM:123, PSYK11-1305, PSYK11-16V
v 34, 2016 
Fr26/8 08:00 - 18:00 253099, Exam, HusP:202, PSYK11-1305, PSYK11-16V
28/8 23:45 - 00:00 253099, Deadline, PSYB15, PSYB15-16H, PSYB24, PSYB24-16H, PSYD11, PSYD11-16H, PSYD21, PSYD21-16H, PSYD31, PSYD31-16H, PSYD43, PSYD43-16H, PSYD52, PSYD52-16H, PSYD62, PSYD62-16H, PSYE17, PSYE17-16H, PSYE26, PSYE26-16H, PSYK11-16H