Time Course Activity, Lokalbokningsaktivitet Staff
w36 Mon 2020-08-31 w36
10:00 - 11:00 BINP11 Compulsory, Introduction Anna Runemark, Dag Ahrén, Eran Elhaik
11:15 - 12:00 BINP11 Lecture Dag Ahrén
13:00 - 16:00 BINP11 Compulsory, Laboratory session Anna Runemark, Dag Ahrén