Schedule
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 16/8 
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 17/8 
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 18/8 
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 19/8 
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 20/8 
LATA13, Latin: Level II, Part 1, Republican Prose, LATA13, Retake examination, Distance education due to COVID-19, Aron Sjöblad
14:00
09:00
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 21/8 
w33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 22/8 

w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Monday 23/8 
LATA13, Latin: Level II, Part 1, Syntax and Exercises in Translation, LATA13, Examination, Retake examination, SOL:H140
19:00
14:00
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tuesday 24/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wednesday 25/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Thursday 26/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Friday 27/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Saturday 28/8 
w34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sunday 29/8 

Accessibility statement