Tid
v 16 Mån 2021-04-19 v 16
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, emeolsso
  Tis 2021-04-20
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
17:15 - 20:15 110100, 11119500, Lek, MVE370, MVH12, Pascal, TKBIO-3, TKDAT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-04-21
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, fojt
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, emeolsso
  Tors 2021-04-22
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
12:00 - 13:00 Inform, TKIEK-2, TKIEK-3, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-2, TSILO-2, TSLOG-2, TSLOG-3, Tracks
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Fre 2021-04-23
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
12:00 - 13:00 Inform, TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-2, TSILO-1, TSILO-2, TSLOG-1, TSLOG-2, TSLOG-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, manswa
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF050, FYP204GU, FYPT4, Förel, LFYT3, LGFY65GU, TKTFY, heinza
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Storgrövn, TKTFY, seanmi
  Tis 2021-04-27
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, fojt
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Ons 2021-04-28
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, emeolsso
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, fojt
13:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
  Tors 2021-04-29
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
v 18 Mån 2021-05-03 v 18
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Storgrövn, TKTFY, seanmi
  Tis 2021-05-04
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
13:15 - 15:00 62113101, 623000, Kandidatar, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3
15:15 - 19:05 110100, 11119500, Lek, MVE370, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
  Ons 2021-05-05
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, fojt
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
13:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, fojt
  Tors 2021-05-06
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Fre 2021-05-07
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
v 19 Mån 2021-05-10 v 19
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Storgrövn, TKTFY, seanmi
  Tis 2021-05-11
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
10:00 - 11:45 62113101, 623000, Kandidatar, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3
  Ons 2021-05-12
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, fojt
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
13:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, fojt
v 20 Mån 2021-05-17 v 20
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, manswa
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, FYP204GU, FYPT4, Förel, LFYT3, LGFY65GU, TKTFY, heinza
  Tis 2021-05-18
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
13:15 - 15:00 62113101, 623000, Kandidatar, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3
  Ons 2021-05-19
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, fojt
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, fojt
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
13:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
  Tors 2021-05-20
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FUF050, K5, TKTFY, fojt
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Fre 2021-05-21
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
12:00 - 13:00 Inform, TKIEK-1, TKIEK-2, TKIEK-3, TKMED-1, TKTEM-1, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-1, TKTFY-2, TSILO-1, TSILO-2, TSLOG-1, TSLOG-2, TSLOG-3
v 21 Mån 2021-05-24 v 21
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7308, FUF050, K8, TKTFY, seanmi
  Tis 2021-05-25
08:00 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Tors 2021-05-27
08:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF050, Hotlab, K6, TKTFY, isak
09:00 - 16:30 160111, 16111500, TIFX04, TKKEF-3, TKTEM-3, presen
13:15 - 17:00 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
  Fre 2021-05-28
08:00 - 11:45 TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, kandidatar
09:00 - 16:30 160111, 16111500, TIFX04, TKKEF-3, TKTEM-3, presen
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF050, Förel, TKTFY, andeks
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF050, Storgrövn, TKTFY, seanmi
v 35 Mån 2021-08-30 v 35
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
  Tis 2021-08-31
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, HB3, Storgrövn, TKTEM-3, rmagnus
  Tors 2021-09-02
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB3, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
13:15 - 14:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF091, TIF096, f5xjs
14:15 - 15:00 160111, 16111500, FB, Förel, TIF091, TIF096, heinza
  Fre 2021-09-03
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, HA3, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, HC4, Storgrövn, TKTEM-3, rmagnus
v 36 Mån 2021-09-06 v 36
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FUF040, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, leoniel
  Tis 2021-09-07
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, KE, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, KE, Storgrövn, TKTEM-3, rmagnus
  Tors 2021-09-09
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, leoniel
  Fre 2021-09-10
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, HB3, Storgrövn, TKTEM-3, rmagnus
v 37 Mån 2021-09-13 v 37
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
  Tis 2021-09-14
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, KE, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, KE, Storgrövn, TKTEM-3, rmagnus
  Tors 2021-09-16
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, leoniel
  Fre 2021-09-17
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, HB3, Storgrövn, TKTEM-3, rmagnus
v 38 Mån 2021-09-20 v 38
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, flundin
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
  Tis 2021-09-21
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, flundin
  Ons 2021-09-22
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB4, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, KE, Storgrövn, TKTEM-3, rmagnus
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, flundin
  Tors 2021-09-23
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, leoniel
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, makarlsm
  Fre 2021-09-24
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, HB3, Storgrövn, TKTEM-3, rmagnus
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, makarlsm
v 39 Mån 2021-09-27 v 39
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
  Tis 2021-09-28
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, KE, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, KE, Storgrövn, TKTEM-3, afabian
  Ons 2021-09-29
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, flundin
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, nermin
  Tors 2021-09-30
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
  Fre 2021-10-01
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, HB3, Storgrövn, TKTEM-3, afabian
v 40 Mån 2021-10-04 v 40
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, flundin
  Tis 2021-10-05
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, HB3, Storgrövn, TKTEM-3, afabian
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, nermin
  Ons 2021-10-06
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, SB-H1, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, HB2, Storgrövn, TKTEM-3, afabian
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, nermin
  Tors 2021-10-07
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, leoniel
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, flundin
v 41 Mån 2021-10-11 v 41
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, nermin
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
  Tis 2021-10-12
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, SB-H2, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, SB-H2, Storgrövn, TKTEM-3, afabian
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, flundin
  Ons 2021-10-13
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, flundin
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, nermin
  Tors 2021-10-14
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FUF040, HB2, Räkneövn, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, leoniel
  Fre 2021-10-15
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, HB3, Storgrövn, TKTEM-3, afabian
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, nermin
v 42 Mån 2021-10-18 v 42
10:00 - 11:45 160111, 16111500, Förel, KC, TIF091, TIF096, feifel
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FUF040, Förel, HB2, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, tombl
  Tis 2021-10-19
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, KE, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, KE, Storgrövn, TKTEM-3, afabian
13:15 - 17:00 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, T4, TKTEM-3, TKTFY, nermin
  Ons 2021-10-20
08:00 - 11:45 160111, 16111500, F7101, FTF140, FYP300GU, FYPT5, T4, TKTEM-3, TKTFY, flundin
  Tors 2021-10-21
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FL51, FL52, FUF040, Frågestund, TKKEF, TKKEF-3, TKTFY, leoniel, tombl
  Fre 2021-10-22
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, Förel, HB3, TKTEM-3, TKTFY, ghj
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FTF140, FYP300GU, FYPT5, HB3, Storgrövn, TKTEM-3, afabian
v 44 Mån 2021-11-01 v 44
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, ML13, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 17:00 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
  Tis 2021-11-02
08:00 - 09:45 160111, 16111350, EC, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HB4, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB2, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
  Ons 2021-11-03
08:00 - 09:45 160111, 16111500, FB, Förel, TIF091, TIF096, liebi
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EF, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HB4, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, ED, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, ML3, TKELT-3
13:15 - 15:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, ML3, TKELT-3, Övn
15:15 - 17:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
17:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2021-11-04
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
08:00 - 11:45 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
13:15 - 16:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1
13:15 - 16:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111350, HA3, Storgrövn, TIF101, TKTFY, ingstra
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
  Fre 2021-11-05
08:00 - 09:45 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, ED4225, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
v 45 Mån 2021-11-08 v 45
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
09:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Simulering, TKDAT-1
09:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, ML13, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, idebohn
13:15 - 17:00 300100, 30101000, EC, Förel, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
  Tis 2021-11-09
08:00 - 09:45 160111, 16111350, EC, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED2480, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, ES53, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB2, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES61, ES62, Simulering, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES63, Simulering, TKDAT-1
  Ons 2021-11-10
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, EL43, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Räkneövn, TKELT-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, ES51, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, EL43, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ES62, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, EL43, TKELT-3, Övn
15:15 - 17:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
17:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2021-11-11
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, linbjo
08:00 - 11:45 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111350, HA3, Storgrövn, TIF101, TKTFY, ingstra
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  Fre 2021-11-12
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL51, Förel, TKTFY, TMA690
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111350, EE, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EL42, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
v 46 Mån 2021-11-15 v 46
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, ML13, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, linbjo
13:15 - 17:00 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
  Tis 2021-11-16
08:00 - 09:45 160111, 16111350, EC, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, HB105, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, ES53, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB2, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES61, ES62, Simulering, TKDAT-1
17:15 - 21:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1
  Ons 2021-11-17
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, ES52, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, ML16, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, TKELT-3, Övn
13:15 - 15:00 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ES63, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
17:15 - 19:00 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2021-11-18
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, idebohn
08:00 - 11:45 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055
08:00 - 17:00 Arbetsmarknad, MPCAS-1, MPCAS-2, TKTEM-2, TKTEM-3, TKTFY-2
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 160111, 16111350, HA3, Storgrövn, TIF101, TKTFY, ingstra
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  Fre 2021-11-19
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED2480, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL51, Förel, TKTFY, TMA690
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 160111, 16111350, EA, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EL42, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
v 47 Mån 2021-11-22 v 47
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, Förel, TKELT-3
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, ML13, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
11:00 - 17:00 700100, 70111100, MPPHS, MPPHS-1, RRY125, Studiebesök
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, idebohn
13:15 - 17:00 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
  Tis 2021-11-23
08:00 - 09:45 160111, 16111350, EC, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, HB105, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, ES53, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 160111, 16111500, FL41, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB2, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES61, ES62, Simulering, TKDAT-1
17:15 - 21:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1
  Ons 2021-11-24
08:00 - 09:45 160111, 16111350, EE, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, EL42, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, ES51, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
15:15 - 17:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
17:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2021-11-25
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, manswa
08:00 - 11:45 300100, 30101000, Förel, MA, TKTFY, TME055
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES52, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111350, HA3, Storgrövn, TIF101, TKTFY, ingstra
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  Fre 2021-11-26
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL51, Förel, TKTFY, TMA690
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EL42, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
v 48 Mån 2021-11-29 v 48
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, ML13, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 17:00 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
  Tis 2021-11-30
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, HB105, Simulering, TKDAT-1
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, linbjo
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HB1, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, ML1, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB2, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, manswa
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
  Ons 2021-12-01
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, EL42, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, ES51, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3, Övn
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
15:15 - 17:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
17:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2021-12-02
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, idebohn
08:00 - 11:45 300100, 30101000, FL51, Förel, TKTFY, TME055
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 160111, 16111350, HA3, Storgrövn, TIF101, TKTFY, ingstra
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED2480, EDA452, Simulering, TKDAT-1
17:15 - 21:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, manswa
  Fre 2021-12-03
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, EF, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL51, Förel, TKTFY, TMA690
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EL42, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
v 49 Mån 2021-12-06 v 49
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111350, EF, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, ML13, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 300100, 30101000, FL71, Förel, TKTFY, TME055
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
15:15 - 17:00 300100, 30101000, Datorövn, MT14, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
  Tis 2021-12-07
08:00 - 09:45 160111, 16111350, EC, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY, manswa
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, MA, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, HB105, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111350, FB, Förel, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, ES53, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB2, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
17:15 - 21:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1
  Ons 2021-12-08
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, ES52, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, ES51, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
13:15 - 15:00 160111, 16111350, EC, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
13:15 - 15:00 700100, 70111100, EEM021, Förel, TKELT-3
13:15 - 15:00 2505/7, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL43, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3, Övn
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, Gästföreläs, TKELT-3
15:15 - 17:00 2505/7, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, ES62, ES63, Simulering, TKDAT-1
17:15 - 19:00 2505/7, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, EG-2515, EG-2516, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2021-12-09
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
08:00 - 11:45 300100, 30101000, Förel, MA, TKTFY, TME055
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 160111, 16111350, Förel, HA3, TIF101, TKTFY, ahell
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 160111, 16111350, HA3, Storgrövn, TIF101, TKTFY, ingstra
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
  Fre 2021-12-10
08:00 - 09:45 160111, 16111500, EL42, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 110100, 11119500, FL51, Förel, TKTFY, TMA690
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 700100, 70111100, EL42, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
v 50 Mån 2021-12-13 v 50
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, Räkneövn, TKELT-3
08:00 - 09:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A6, F7309, TIF101, TKTFY, bjornal
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, Förel, ML13, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 2505/7, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 700100, 70111100, ES63, Förel, MPPHS-1, RRY125
13:15 - 15:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 17:00 300100, 30101000, FL71, Förel, TKTFY, TME055
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
15:15 - 17:00 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
  Tis 2021-12-14
08:00 - 09:45 160111, 16111350, EF, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 110100, 11119500, MA, Räkneövn, TKTFY, TMA690
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, HB105, Simulering, TKDAT-1
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HA4, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL51, FTF131, FTF131-1, Räkneövn, TKTFY, hoppe
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, EL43, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A11, F7309, TIF101, TKTFY
13:15 - 17:00 300100, 30101000, FL71, Förel, TKTFY, TME055
14:00 - 20:00 110100, 11119500, MVE370, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKTEM-3
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB2, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
15:15 - 19:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, idebohn
17:15 - 21:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1
  Ons 2021-12-15
08:00 - 09:45 160111, 16111350, EE, FUF045, FYP302GU, FYP390-1, FYPGU, FYPT5, Förel, TKTFY, ferretti
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DAT038, ES52, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
08:00 - 11:45 160111, 16111350, A9, GD, TIF101, TKTFY
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EB, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 700100, 70111100, EEM021, EL41, TKELT-3, Övn
10:00 - 11:45 370100, 37101001, DAT038, ES51, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3, Övn
10:00 - 11:45 370100, 37101001, ED3507, Lab, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 160111, 16111500, FL61, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
13:15 - 15:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DIT791GU, EDA452, Förel, HC4, TKDAT-1
13:15 - 15:00 370100, 37101001, EL42, TDA550, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3, Övn
13:15 - 17:00 700100, 70111100, EEM021, Gästföreläs, TKELT-3
15:15 - 17:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
17:15 - 19:00 2505/7, 3354, 3358, 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
  Tors 2021-12-16
08:00 - 09:45 700100, 70111100, EL43, Förel, MPPHS-1, RRY125
08:00 - 09:45 370100, 37101001, DIT791GU, Demonstration, EDA452, HC4, TKDAT-1
10:00 - 11:45 700100, 70111100, ES53, MPPHS-1, RRY125, Övn
13:15 - 15:00 110100, 11119500, Förel, HC1, MPDSC-1, MVE550, TKITE-3, TKTEM-2
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT525, Förel, HB4, TDA417, TKAUT-2, TKAUT-3, TKELT-3, TKITE-2
13:15 - 17:00 160111, 16111350, A9, F7308, TIF101, TKTFY, manswa
13:15 - 17:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
15:15 - 17:00 110100, 11119500, MPDSC-1, MVE550, SB-L200, SB-L216, TKITE-3, TKTEM-2, Övn
17:15 - 21:00 370100, 37101001, DIT791GU, ED4220, EDA452, Lab, TKDAT-1
  Fre 2021-12-17
08:00 - 11:45 370100, 37101001, DIT791GU, ED4225, EDA452, Lab, TKDAT-1
10:00 - 11:45 160111, 16111500, EL41, FTF131, FTF131-1, Förel, TKTFY, tfkhj
10:00 - 11:45 370100, 37101001, Förel, HC1, TDA550, TKIEK-2, TKIEK-2.003 ITE, TKTEM-3
13:15 - 15:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3
15:15 - 17:00 700100, 70111100, ES53, Förel, MPPHS-1, RRY125
15:15 - 17:00 370100, 37101001, DAT038, Datorlab, ED3582, ES61, TDA417, TKAUT-3, TKDAT-2, TKELT-3, TKITE-2, TKTEM-3